CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chúng tôi làm gì với thông tin của bạn?

Khi bạn truy cập thứ gì đó từ trang web của chúng tôi, như một phần của quá trình tìm kiếm / tương tác, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi như tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn. Khi bạn duyệt trang web của chúng tôi, chúng tôi cũng tự động nhận địa chỉ giao thức (IP) trên máy tính của bạn để cung cấp cho chúng tôi thông tin giúp chúng tôi tìm hiểu về trình duyệt và hệ điều hành của bạn. Tiếp thị qua email (nếu có): Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn email về thương hiệu, chiến dịch, sản phẩm mới và các cập nhật khác của chúng tôi.

Sự đồng ý

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân khi đăng ký / đăng nhập để đặt lịch hẹn, bản tin, quyền truy cập đặc biệt, chúng tôi ngầm hiểu rằng bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập thông tin đó và chỉ sử dụng cho lý do cụ thể đó. Nếu chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân của bạn vì một lý do thứ yếu, như tiếp thị, chúng tôi sẽ tham khảo trực tiếp về sự đồng ý của bạn hoặc cung cấp cho bạn cơ hội để nói không. Nếu sau khi chọn tham gia, bạn đổi ý, bạn có thể rút lại việc đồng ý để chúng tôi liên hệ với bạn, để tiếp tục thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn, bất cứ lúc nào, bằng cách liên hệ với chúng tôi

Tiết lộ

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn nếu được pháp luật yêu cầu hoặc nếu bạn vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ bên thứ ba

Nói chung, các nhà cung cấp bên thứ ba được chúng tôi sử dụng sẽ chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn trong phạm vi cần thiết để họ thực hiện các dịch vụ mà họ cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nhất định, chẳng hạn như hệ thống lưu trữ và CRM, có chính sách bảo mật của riêng họ đối với thông tin chúng tôi bắt buộc phải cung cấp cho họ. Đối với các nhà cung cấp này, chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách quyền riêng tư của họ để bạn có thể hiểu cách thức thông tin cá nhân của bạn được xử lý bởi các nhà cung cấp này. Cụ thể, hãy nhớ rằng một số nhà cung cấp nhất định có thể được đặt tại hoặc có các cơ sở được đặt tại một khu vực tài phán khác với bạn hoặc chúng tôi. Vì vậy, nếu bạn chọn tiến hành giao dịch liên quan đến các dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, thì thông tin của bạn có thể phải tuân theo luật của khu vực tài phán nơi cung cấp dịch vụ hoặc cơ sở của nhà cung cấp dịch vụ đó. Khi bạn rời khỏi trang web cửa hàng của chúng tôi hoặc được điều hướng đến trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba, bạn không còn chịu sự điều chỉnh của Chính sách bảo mật này hoặc Điều khoản dịch vụ của trang web của chúng tôi. Khi bạn nhấp vào liên kết trên cửa hàng của chúng tôi, nó có thể điều hướng bạn ra khỏi trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ về quyền riêng tư của các trang web khác và khuyến khích bạn đọc các điều khoản về quyền riêng tư của họ. Tại đây bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba trong phạm vi được đề cập bên trên.